June 5, 2024

Automatisera er balansräkning och kassaflödesanalys med Planacy

Balans och kassaflöde

Det är ofta värdefullt att gå längre i sitt ekonomiska uppföljningsarbete än att bara fokusera på sin resultaträkning. Med en fungerande analys av sin balansräkning och sitt kassaflöde får man en djupare insikt i sitt företags finansiella status. I den här bloggen djupdyker vi i hur planeringsverktyget Planacy kan skapa en balansräkning och ett kassaflöde med hjälp av den indirekta metoden, genom att utgå från justerat resultat för poster som inte påverkar kassaflödet.

Vad är en balansräkning?

I en balansräkning får vi information om ett företags ekonomiskt historia där vi över tid kan se förändringen hos företagets tillgångar, skulder och eget kapital.

Med hjälp av en balansräkning kan vi få ut en mängd ekonomiska nyckeltal som soliditet, skuldsättningsgrad och likviditet. Det går även att se trender i hur exempelvis det egna kapitalet ökar eller minskar.

Vad är en kassaflödesrapport?

Med hjälp av en aktuellt kassaflödesrapport får vi insikt i frågor som:

... hur länge räcker pengarna?

... hur mycket kapital binder vi?

Kassaflöde är en viktig indikator på ett företags likviditet och kortsiktiga betalningsförmåga. Det visar nämligen hur väl företaget kan generera tillräckligt med pengar för att täcka kostnader, investeringar och skulder. Med det menas att kassaflödesrapporten vanligtvis fokuserar på dessa tre delar:

1. Den löpande verksamheten som syftar till den huvudsakliga verksamheten och innehåller försäljningar, kundfordringar, kortfristiga skulder, etc.  

2. Investeringsverksamheten som innehåller köp och försäljning av anläggningstillgångar, samt andra typer av investeringar.

3. Finansieringsverksamheten som innehåller långa lån, utdelningar, amorteringar eller emissioner, etc.

Insikter och optimering genom kassaflödesrapporten

Med en kassaflödesrapport som grund får vi helt enkelt värdefulla insikter om hur företaget mår. Rapporten kan exempelvis visa på långa kredittider på kundfordringar i kombination med korta kredittider till leverantörerna eller insikter om att företaget har samlat på sig ett stort lager som inte säljs av – vilket i sin tur leder till att kapital binds istället för att generera intäkter.  

Med det sitt kassaflöde som utgångspunkt kan ett optimeringsarbete följa där företaget ser över sina processer och avtal oftast gentemot sina leverantörer. Ett aktuellt kassaflöde ger även ett bra underlag för att kunna ta välgrundade beslut vad gäller exempelvis nya investeringar eller uppstart av stora projekt.

Balans och kassaflöde i Planacy

Processen att skapa balansräkning och kassaflöde kan vara komplex och tidskrävande speciellt utan verktygsstöd. Allt hänger ju ihop så uppdateras resultatet så måste balansräkning & kassaflöde räknas om igen.

Vinsterna med en automatiserad balansräkning och kassaflöde som hänger ihop med resultaträkningen är såklart att alla tre rapporterna hänger ihop genom ett integrerat regelverk. I Planacy kan man med hjälp av sin resultaträkning och ett regelverk åstadkomma detta på ett mycket kraftfullt och integrerat sätt.

Ett räkneexempel:

Ponera att vi planerar att köpa en lastbil för 1 M SEK under kommande budgetperiod med en förvärvskostnad på 1 miljon (SEK), avskrivningstid 4 år och moms på 25%.

I Planacy har vi en modul för investeringar där vi lägger in vår lastbil med en förvärvskostnad och ett datum då vi börjar skriva av vår tillgång samt hur många månader vi planerar att skriva av denna (avskrivningstid), enligt bild.

I Planacy finns också en modul för kassaflöde & balansräkningsmodul där vi hittar vi nu vår investering på 1 M SEK från februari 2024 i mallen “CAPEX”, enligt bild.

CAPEX = Capital Expenses eller Expenditures som kan översättas till "investering i anläggningstillgångar" eller "anläggningskostnader".

I vår mall “Accounts Payable” (leverantörsskuld) hittar vi för samma månad ett negativt belopp av samma värde, enligt bild.

Tittar vi sen närmare på kassaflödet så ser i ett negativt kassaflöde på 1,25 M SEK i mars vilket motsvarar vår lastbil inklusive moms och ett positivt kassaflöde i maj när momsen betalas tillbaka, enligt bild.

Denna modul styrs av ett regelverk i Planacy där vi, tillsammans med kund, definierar vad som ska gälla.

Exempel på regelstyrning kan vara:

- Dagar som betalas utestående (DPO = Days payable outstanding)

- Omsättning på varulager (DIO = Days inventory outstanding)

- Betalningsmånad för moms eller sociala avgifter

- Utdelning eller nyemission

- Nya eller återbetalade lån

- Övriga förändringar i eget kapital eller skulder

Det data vi får från vår modul för resultaträkningn, tillsammans med ovan regelverk, möjliggör att går att ta fram en ständigt uppdaterad balansräkning och kassaflöde direkt i verktyget.

Hur hänger kassaflödesanalysen och resultaträkningen ihop?

Kassaflödesanalysen fokuserar på de faktiska in- och utbetalningarna som görs i verksamheten. Resultaträkningen å andra sidan beräknar skillnaden mellan intäkter och kostnader, vilket inkluderar olika bokföringsmässiga poster som avskrivningar och nedskrivningar av tillgångar och inventarier. För att genomföra kassaflödesanalysen måste dessa poster justeras. Resultaträkningens data föder helt enkelt vårt kassaflöde.

Resultaträkningen fokuserar på att beräkna vinst eller förlust genom att jämföra intäkter och kostnader. Den inkluderar olika icke-kassaflödesrelaterade poster som kan påverka resultatet, såsom avskrivningar av tillgångar och nedskrivningar av inventarier. Dessa poster kan ge en mer realistisk bild av företagets ekonomiska hälsa genom att ta hänsyn till värdeminskningen på tillgångar över tid. Resultaträkningen ger en övergripande bild av företagets ekonomiska prestation medan kassaflödesanalysen ger en tydlig bild av hur pengar rör sig in och ut ur verksamheten.

Under Covid-19-pandemin gavs kassaflödeanalys ett “uppsving” då många företag insåg hur viktigt det är att hålla koll på montära flöden i tider av förändring och vi ser hela tiden ett ökat behov för just detta.

Redo för nästa steg?

📧 Vill ni veta mer om hur vi och verktyget Planacy kan hjälpa er med ert kassaflöde så hör av er till Mats.hedberg@businessvision.se eller kontakta oss HÄR.

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss