Miljö och hållbarhet

Våra miljöambitioner utgör grunden för företagets miljöarbete. Miljömål och åtaganden bidrar till större förståelse hur vi påverkar klimatet och vad vi gör för att minska klimatavtrycket. Business Vision är ett tjänsteproducerande företag. I och med det hanterar vi inte råmaterial för tillverkning eller färdiga produkter för distribution. Vår verksamhet kräver heller inte omfattande transporter. Likväl sätter vi avtryck på klimatet och har därmed en möjlighet att göra vad vi kan för att ständigt försöka minska vårt klimatavtryck.

Illustration träd

Business Vision 💙 Microsoft Partner Pledge

Tillsammans med Microsoft kommer vi säkerställa att vi driver frågor och arbetar för att utveckla teknikanvändningen till en mer hållbar framtid för våra kunder och samhället. Som Guldpartner med Microsoft Sverige var det ett naturligt steg att underteckna Microsofts Partner Pledge.

Microsoft Sverige arbetar aktivt för att tillsammans med sina partners utveckla teknikanvändningen i linje för en hållbar framtid. Att vara en del av Partner Pledge handlar om att anamma teknologier på ett djupt och etiskt sätt. Som partner säkerställer vi god kompetens och bidrar med en betydelsefull kunskap för att i framtiden kunna möta samhällets växande efterfrågan på digital kompetens. Partnerlöftets fyra mål går helt i linje med Business Visions värdegrund och den organisation vi strävar efter att vara.

Glada anställda på Business Vision

de fyra målen

Hållbarhet
Vi arbetar aktivt främjandet av innovativa lösningar för en hållbar framtid för våra kunder och samhället. I vår marknadsföring förespråkar vi att migrera från en on-premlösning till en molnlösning som bedöms vara betydligt mer klimatvänlig än en on-premlösning. På så sätt hjälper vi våra kunder att få en mer hållbar IT-lösning. Vår försäljning fokuserar på molntjänster för en mindre påverkan på miljön och strävar efter att all nyförsäljning primärt ska vara lösningar som bygger på molnplattformar.
digitala färdigheter
Vi utvecklar en arbetskraft med starkare digital kompetens genom att erbjuda kostnadsfria discovery workshops och webinar för att öka kunskapen kring molnverktyg. Digitala verktyg utvecklas snabbt och därför arbetar vi aktivt med kompetensutveckling för alla våra konsulter som bidrar med kompetensspridning till kunder och samhället. Sedan 2014 har Business Vision genomfört lyckade traineeprogram och fortsätter att investera i traineeprogrammet med syfte att utbilda framtida BI-konsulter.
mångfald
Vi förespråkar mångfald och inkludering, vi strävar efter att uppfattas som en attraktiv arbetsplats för alla och att alla ska känna sig inkluderade. Vi jobbar aktivt för en inkluderande rekryteringsprocess i samtliga nivåer inom organisationen. Vid rekrytering fokuserar vi på kompetens men verkar för en dynamisk arbetsplats avseende kön, ålder och bakgrund.
ansvarsfull och
etisk ai
Vi säkerhetsställer att AI utvecklas och implementeras på ett ansvarsfullt sätt, som gör samhället till en bättre plats och är i linje med AI-designprinciper som grundar sig på tydlighet, ansvar, rättvisa och etik. Vi gör alltid en analys vid förfrågningar för att säkerställa att lösningen är etiskt försvarbar och går i linje med ovannämnda kriterier.

Business Vision medlem i Klimatpakten

Business Vision är sedan hösten 2022 medlem av Stockholms Stads Klimatpakten. Tillsammans arbetar vi för att minska vår påverkan på klimatet och miljön. Inom nätverket Miljö- och klimatpakten samarbetar idag över 350 medlemmar från både privata och offentliga sektorer tillsammans med Stockholms stad med det gemensamma målet att minska sin energianvändning och växthusutsläpp. Stadens mål är att bli ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm år 2040.

Business Vision ser fram att tillsammans med Klimatpakten utveckla arbetet med att minska vår klimatpåverken, både internet och tillsammans med våra kunder.

migrera till molnet

Vi arbetar aktivt med att utbilda våra kunder och potentiella kunder för att skapa en bredare förståelse för betydelsen att migrera till molnet. När våra kunder väljer att migrera till molnet uppnår dem både effektivitet och blir mer hållbara på samma gång. Digitala verktyg minskar koldioxidutsläppen och en molnbaserad plattform är därmed ett mer hållbart alternativ jämfört med att lagra data lokalt. Placeringen av data i molnet öppnar också upp för ny teknik, som AI och IoT, vilket i sin tur skapar möjligheter för mer hållbara affärsmodeller.

Det finns en betydande skillnad rörande hållbarhetseffekter att migrera till molnet jämfört med en traditionell on-premise plattform. Se Microsofts studie om Hållbarhet i Azure –hållbar teknik | Microsoft Azure, där det tydligt visar på att molnlösningar kan vara upp till 93 procent mer energieffektiva och upp till 98 procent mer koldioxideffektiva jämfört med on-premise lösningar. Vi har därför som mål att all nyförsäljning ska fokusera på molnbaserade lösningar samt aktivt arbeta för att befintliga kunder med on-premise lösningar migrerar till molnet.

Illustration molnet

Arbetsmijö och hållbarhet på business vision

Business Vision strävar efter att minimera vår negativa miljöpåverkan genom tydliga policys och riktlinjer kring våra resor, inköp och avfallshantering. Vi följer svenska och internationella lagar samt förordningar inom miljö. Vi ska fokusera vår försäljning på molntjänster för en mindre påverkan på vår miljö.

Business Vision har tecknat ett grönt hyresavtal med vår hyresvärd, Bonnier Fastigheter, och arbetar tillsammans med dem för att kontinuerligt följa upp vår förbrukning av el, värme, kyla och vatten. Det gröna hyresavtalet garanterar att el kommer från vattenkraft och är EDP-märkt. Vårt stockholmskontor ligger på Torsgatan 21 och fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM.

Vi strävar efter så få resor som möjligt i tjänsten och de resor som är nödvändiga genomförs med minsta miljöpåverkan. Möten med kunder som sitter på annan ort ska, när det är möjligt, ske digitalt. Vid planering av våra konferensresor försöker vi att ha en god mix av resmål i vårt närområde och i Europa så att olika färdmedel kan utnyttjas. När det gäller mat och dryck så beställer vi endast vegetariska livsmedel till kontoret och vi väljer KRAV-märkt, närproducerat och ekologiskt när alternativ finns. Vi strävar också efter att köpa in miljömärkt och återanvänd kontorsinredning, undvika engångsartiklar och välja energisnål tekniskutrustning.

Illustration hållbarhet

kom i kontakt med oss

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer miljövänliga och datadrivna. Fyll i formuläret och beskriv kortfattat vad du behöver hjälp med.

Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket, men självklart hjälper vi dig också om du behöver komma i kontakt med oss om något annat än det.


Tack så mycket! Vi kontaktar dig inom kort.
Oops! Nu gick något lite fel.