Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad: 2023-04-14

INTRODUKTION

Denna sida informerar dig om Business Vision Consulting AB, som hädanefter benämns som ”Business Vision”, ”vi”, ”oss” etc., policy för hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du besöker någon av våra två webbplatser:

 • businessvision.se
 • reaact.se

Policyn gäller också för insamling av dina personuppgifter på annat sätt. Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in:

 • via kontaktformulär på någon av våra webbsidor,
 • när du anmäler dig till något av våra eller våra partners event,
 • när du registrerar dig för en prenumeration av nyhetsbrev,
 • när du registrerar dig för en prenumeration av lediga tjänster,
 • när du skickar in en jobbansökan,
 • när du registreras som användare av någon av våra molnbaserade tjänster RE(a)ACT och/eller RELAY som hädanefter benämns som ”Molnbaserade tjänsterna”,
 • när du av annan anledning kontaktar oss och lämnar dina kontaktuppgifter, till exempel men inte begränsat till, i samband med ett supportärende samt
 • öppen och tillgänglig kontaktinformation som vi samlar in om dig i din roll inom den organisation där du jobbar

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

 • Dina kontaktuppgifter (Namn, Företag, Befattning, E-postadress,Telefonnummer)
 • Om du testar den molnbaserade tjänsten RE(a)ACT hämtar vi profilen för det konto du registrerar dig med (Office365, Google eller LinkedIn)
 • De uppgifter du själv lämnar i kontaktformulär, e-post osv.
 • De uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan till någon av våra lediga tjänster
 • Inloggningar och systemaktiviteter när du använder någon av våra molnbaserade tjänster


Har du blivit kontaktad av oss trots att din organisation inte är kund sedan tidigare hos oss?

Vi samlar in öppen kontaktinformation till befattningshavare inom organisationer med syfte att kunna nå ut med information om våra erbjudanden och tjänster som vi tror kan vara av intresse för den organisation du jobbar inom. Sådan information riktar sig aldrig till dig som privatperson utan till dig i din roll inom din organisation. Om en sådan marknadsföringsåtgärd inte resulterar i någon respons från dig eller din organisation inom 12 månader raderar vi din kontaktinformation. Du kan återigen bli kontaktad vid ett senare tillfälle om dina kontaktuppgifter samlas in på nytt i samband med en ny marknadsföringsaktivitet eller kampanj. Som laglig grund för insamling av dina kontaktuppgifter i din roll inom en organisation åberopar vi intresseavvägning.


Särskilt om konferens och event

Vi anordnar, i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners, konferenser och event i syfte att informera om våra eller våra partners erbjudanden och tjänster. Om du anmäler dig till en konferens eller ett event som vi anordnar tillsammans med en eller flera av våra samarbetspartners godkänner du även att dina personuppgifter kommer att användas enligt de särskilda villkor som gäller för deltagandet. Vid anmälan till en konferens eller ett event kan du behöva lämna särskilt känslig information såsom uppgift om specialkost och allergier till oss eller till våra samarbetspartners för bokning och tillhandahållande av eventet. Vi kommer behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning om att delta i eventet. Även dina kontaktuppgifter kan delas med samarbetspartners som deltar på eventet.


HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder informationen som vi samlar in om dig av fyra huvudsakliga anledningar:

 • för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett supportärende och marknadsföringskommunikation,
 • för att kommunicera med de som visat intresse för våra Molnbaserade tjänster och andra erbjudanden och som har lämnat sina kontaktuppgifter på någon av våra webbsidor eller på annat sätt,
 • för urval av lämpliga kandidater som har anmält intresse för någon av våra lediga tjänster, samt
 • för att tillhandahålla de Molnbaserade tjänsterna (inklusive förbättra och anpassa), dvs. se till att användare har tillgång till och kan använda de Molnbaserade tjänsterna

Kommunikation

Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att återkoppla till dig i ett supportärende, leverera ett nyhetsbrev eller informera dig om tjänster och erbjudanden.


Marknadsföring

Vi använder dina kontaktuppgifter för att ge dig relevant marknadsföring om våra eller våra samarbetspartners tjänster, erbjudanden och event.


Tillhandahålla, förbättra och anpassa Molnbaserade tjänster

För att kunna använda någon av våra Molnbaserade tjänster som din organisation tecknat avtal för behöver du ett personligt användarkonto. Det är någon inom din organisation som är ansvarig för att registrerade användarkonton är uppdaterade och relevanta för tjänsten. Vi samlar in data om hur de molnbaserade tjänsterna används för att kunna förbättra och anpassa dem efter våra kunders behov.


DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett så kallat registerutdrag över vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.


Om du har ett användarkonto i din roll som användare inom din organisation till någon av våra Molnbaserade tjänster men inte längre använder tjänsten ska du kontakta den person inom din organisation som ansvarar för tjänsten. Vi kan endast radera eller inaktivera användarkonton till våra Molnbaserade tjänster på uppmaning av särskild utsedd kontaktperson inom respektive organisation.


Om du inte längre vill få nyhetsbrev, information om våra produkter och tjänster eller inbjudningar till events kan du avregistrera dig för kommande utskick genom att följa instruktionerna i utskicket. Skulle sådana instruktioner saknas eller vara otydliga kan du kontakta den person hos oss som är kundansvarig för din organisation eller till någon av de kontaktpersoner som listas under ”KONTAKTA OSS”.


Om du inte samtycker till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte kommer vi spara din e-postadress i en spärrlista. Vi kommer fortsättningsvis endast att kontakta dig då det anses vara nödvändigt med anledning av den kundrelation som föreligger mellan oss och din organisation eller det avtal som din organisation har tecknat med oss.


VAR VI LAGRAR OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsbehandlingen sker i huvudsak inom EU/EES. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES används leverantörer, för närvarande endast Microsoft Corporation, som förbinder sig att följa EUs standardavtalsklausuler (Standard Contractual Clauses) för personuppgiftsbiträden (Data Processors). Microsoft har också anslutit sig till EU-US Privacy Shield. Information om dessa begrepp finns på Datainspektionens hemsida.


HUR VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till.

Dokumentation, inklusive kontaktuppgifter, avseende supportärenden sparas i 7 år eftersom de utgör underlag till vår kundfakturering.

Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett kundförhållande med den organisation du jobbar inom och en viss tid efter vår kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det, läs mer under ”DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER”. Vi kan komma att spara dina kontaktuppgifter upp till 36 månader från det att kundrelationen avslutades. Om du lämnat dina kontaktuppgifter vid ett event anordnat av oss eller av någon av våra samarbetspartner kan vi spara dina kontaktuppgifter i upp till 36 månader. Detsamma gäller om du lämnat dina kontaktuppgifter i ett kontaktformulär på någon av våra hemsidor. Vi kan kontakta personer inom organisationer som vi betraktar som potentiella kunder via telefon eller e-post för att marknadsföra våra tjänster och erbjudanden eller bjuda in till ett event arrangerat av oss eller av någon samarbetspartner. Om denna kontakt inte leder till vidare aktiviteter i form av, till exempel men inte begränsat till, begäran om ytterligare information, bokning av möte eller deltagande vid ett event, raderas kontaktinformationen efter 12 månader.

Skickar du in en intresseanmälan till någon av våra lediga tjänster sparar vi dina inskickade handlingar i 24 månader då det är den tidsfrist som gäller vid överklagande av tjänstetillsättning. Om vi tycker att din profil är intressant för kommande tjänster och därför vill kunna kontakta dig framöver ber vi om ditt medgivande till detta.

Användarkonton för åtkomst till Molnbaserade tjänster sparas så länge din organisation har ett tjänsteavtal för tjänsten. Användarkonton för användare som inte längre ska kunna nyttja tjänsten inaktiveras eller raderas beroende på omständigheter kring den aktuella tjänsten.


TJÄNSTELEVERANTÖRER

Våra Molnbaserade tjänster nyttjar onlinetjänster från Microsoft Corporation, till exempel men inte begränsat till, Microsoft Azure och Power BI.

Vi kan också använda tjänsteleverantörer som kan komma att behandla dina personuppgifter, till exempel i samband med anordnande av events.


LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Våra webbsidor kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte tillhandahålls av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att skickas till dennes webbplats.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll eller personuppgifts- och/eller sekretesspolicy för tredjeparts webbplats. Vi rekommenderar att du granskar personuppgifts- och/eller sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.


ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”ÄNDRINGSHISTORIK”, varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelar vi detta via anslag på webbsidan eller, när det krävs enligt lag, e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft.


KONTAKTA OSS

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, inte vill bli kontaktade av oss i marknadsföringssyfte eller ett klagomål, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation:

I första hand kan du kontakta den person hos oss som är kundansvarig för din organisation. Om du inte vet vem som är kundansvarig eller om det inte finns någon kundansvarig kan du kontakta någon av nedanstående personer:


Ansvarig för marknad och kommunikation:

Lisa Cunningham e-post: lisa.cunningham(at)businessvision.se


Ansvarig för processer:

Jenny Linnarsson e-post: jenny.linnarsson(at)businessvision.se


HR-chef:

Annelie Bergman e-post: annelie.bergman(at)businessvision.se

Ersätt (at) med @ i e-postadresserna.


ÄNDRINGSHISTORIK

2019-01-07: Första publicering enligt en generell mall för Personuppgiftspolicy.


2019-03-06: Omfattande anpassning till att gälla för Business Visions erbjudanden och tjänster. Förtydliganden avseende användande och lagring.


2019-11-14: Endast grafisk anpassning, innehåll oförändrat.


2020-09-15: Personuppgiftspolicyn avser endast Business Vision AB. Tidigare gällde den även för Business Vision Innovations STHLM AB/Wavelet AB som nu har en egen policy publicerad på proaact.se. Kontaktuppgifterna har också uppdaterats.

2023-04-14: Uppdaterat kontaktpersoner