January 18, 2023

Få ökad kontroll över hela organisationens datatillgångar

Fördelar med en central Integrationsplattform

Det finns mycket att vinna på att investera i en integrationsplattform som är en central plattform där all hämtad data samordnas för att sedan vidarebefordras till varje mottagande system. Med en integrationsplattform kan ett ramverk och en metodik skapas för hur data kan hämtas, transformeras och flyttas säkert och kontrollerat. Det spindelnät av integrationer som ofta uppstår hos organisationer med många olika källor byts istället ut mot en central punkt för integrationer. Det medför en flexibilitet i att kunna byta ut underliggande system, kortare utvecklingskostnader samt bättre överblick och kontroll över hela organisationens datatillgångar.

Behov av kontroll

Organisationers ambitioner att bli mer datadrivna ställer höga krav på en IT-avdelning att lösa omedelbara och användarspecifika behov. För att kunna tillgodose en organisation som rör sig i allt snabbare cykler där ny data ska tillgängliggöras snabbt, skapas ofta ett komplext nät av integrationer till olika lagringsytor där varje instans har sina egna behörigheter och affärsregler. Ett sådant scenario gör att integrationskostnaderna ökar och innebär även att det är svårare att upprätthålla säkerhet och följsamhet av regulatoriska krav som exempelvis GDPR. För att göra en sådan situation hållbar kan IT-avdelningen återfå kontrollen av data genom att skapa en central integrationsplattform. Plattformen låter de olika systemen kommunicera med varandra, utan att varje sändande system har en integration till varje mottagande system, så kallad ”punkt-till-punkt”-integration. Genom att bygga en integrationsplattform skapas en central punkt för integrationer, vilket medför att antal samband och komplexiteten mellan de olika datakällorna minskar. Dataflödet blir kontrollerat och integrationsplattformen skapar en gemensam yta för alla de källsystem som bygger upp ett företags datatillgångar.

Komplexa samband kan leda till sämre datakvalité

En komplex integrationsstruktur där flera datakällor har relationer till varandra kan även påverka datakvalitén negativt, då det blir svårare att spåra data tillbaka till källsystemen. Ibland kan även affärsregler och annan logik applicerats inkonsekvent mellan olika lagringsytor, vilket kan medföra att organisationen inte litar på sin egen data. Då samtliga system som behöver data från ett källsystem i en integrationsplattform använder sig av samma exportyta, ges bättre förutsättningar för ett homogent datalager.

En integrationsplattform skapar bättre förutsättningar för att möta regulatoriska krav

Genom att implementera en integrationsplattform kan utvecklingstider förkortas och integrationskostnader därmed minska. När exempelvis ett affärssystem ska bytas ut, behöver endast en integration förändras och inte alla kopplingar som tidigare hämtade data från det aktuella systemet. Att investera i en integrationsplattform i molnet ökar även kontrollen över organisationens datatillgångar eftersom det skapas bättre förutsättningar för att möta regulatoriska och säkerhetsmässiga krav genom centraliserad loggning och övervakning.

E-guide: Mer effektiv datainsamling i molnet

I vår e-guide djupdykter vi fler fördelar med en central integrationsplattform och mycket mer. Ladda ner guiden kostnadsfritt genom att fylla i formuläret nedan!

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss