February 6, 2024

6 tips för ett effektivare prognosarbete

Det är bistra tider just nu vilket gör budget och prognosarbete extra viktigt samtidigt som man inte vill att det ska ta för mycket resurser i anspråk. Här kommer några tips för att göra arbetet så effektivt som möjligt! 😊

1. Använd ett planeringsverktyg!

Övergå från enklare planeringsverktyg som Excel till mer strukturerade och dedikerade processer och verktyg är avgörande för att säkerställa sammanhållen och kvalitetssäkrad data, vilket ökar tillförlitligheten och noggrannheten i ditt arbete.

Genom att använda ett dedikerat verktyg skapas en solid grund för effektiv planering och hantering av information. Detta kommer automatiskt att pressa dig att förbättra dina befintliga processer, vilket leder till ökad produktivitet och minimering av eventuella flaskhalsar

Har du data i ett planeringsverktyg så vill du självklart använda den datan i ditt BI verktyg och i ditt datalager, på så sätt kan du dra nytta av befintliga digitala ekosystem och samarbetsplattformar.

Som verktyg rekommenderar vi varmt Planacy där du enkelt skräddarsyr ditt prognosarbete och integrerar det med din backend och BI!

2. Involvera hela verksamheten för bättre planering och mer engagemang!

Genom att arbeta drivarbaserat kan hela organisationen bidra med prognosdata som de förstår. Hur många artiklar ska vi sälja, vilka prisjusteringar vill vi göra? När man går bort från en kontobaserad planeringsprocess så ökar man delaktigheten och engagemanget.

Vi tror att detta också förbättrar precisionen och kvaliteten i datan. Att jobba drivarbaserat är dessutom roligare och skapar en positiv arbetsmiljö med minskade ledtider som följd.

3. Arbeta målorienterat och använd er av en rullande planeringsmodell

Att prognosticera rullande innebär att man inte styrs av kalenderår utan hela tiden ser till exempel 12 månader framåt. Med en sådan modell är det lättare att anpassa sig till förändringar och osäkerheter. Det innebär också att man får bättre insyn och precision i planeringen plus att verksamheten aldrig blir färdig med prognosarbetet utan regelbundet uppdaterar sina siffror.

Jobbar ni rullande så anpassas planeringen efter verksamhetens behov och företaget följer lättare affärsrytmen eftersom det är enkelt att simulera olika scenarion och utforska olika sorters utfall.

4. Försök att anamma ett holistiskt synsätt för värdeskapande

Företagande handlar om så mycket mer än bara sista raden. Om ni inkluderar olika perspektiv som miljö, hållbarhet, medarbetarperspektivet och kundperspektivet i ert långsiktiga prognosarbete så skapar ni en mer hållbar och framgångsrik verksamhet.

Det här låter lite flummigt men genom att integrera ekonomiska, miljömässiga, sociala faktorer och att faktiskt styra affären utefter det så har man möjlighet att externt framstå som hållbar och ansvarstagande och internt känner man ett driv mot ett större gemensamt mål.

5. Arbeta kontinuerligt med att transformera den strategiska planeringen

Vårt råd är att integrera den strategiska planeringen och målarbetet i den övergripande planeringsprocessen. Ta fram eller fokusera på era viktigaste KPI’er (inte för många, max 5) och kommunicera dem. Känner alla medarbetare till hur ledningen mäter och utvärderar affären blir det mycket enklare att inkludera samma synsätt i det vardagliga arbetet.

I era verktyg bör samma KPI’er stå i fokus. En medarbetare bör veta hur hens agerande påverkar de mätbara målen! Varje medarbetare behöver vara delaktig i de strategiska målen.

Planering som leder mot de strategiska målen görs enklast genom att koppla samman den strategiska och finansiella planeringen.

6. Använd tekniska innovationer

Vi lever i en föränderlig värld och det gäller även de verktyg som vi dagligen arbetar med. På kort tid har vi nu en uppsjö av AI förstärkta analysmöjligheter att använda.

Nu är tid att börja jobba med prediktiv prognostisering för mer precisa beslut. Använd gärna även benchmarking och AI genererad analys för insikter och effektivisering.

LLM eller Large Language Models kan också användas för att processa och analysera stora mängder text. Här kan man tänka sig en model som går igenom och processar fram bättre internkommunikation, hjälper till vid support eller korrekturläser kontrakt eller förslag.

Genom att implementera dessa åtgärder ovan så möjliggör du som controller eller CFO en bättre och effektivare planeringsprocess, ert företag kan öka effektiviteten och uppnå konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Är du intresserad av att höra hur ni kan effektivisera ert prognosarbete?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss