June 1, 2023

Visualisera data: Gör komplex data tillgänglig och överskådlig

Vad är datavisualisering och varför är det viktigt?

Datavisualisering är grafisk presentation av data och information. Det kan inkludera att skapa diagram, grafer, kartor och andra typer av illustrationer som hjälper till att förklara och kommunicera data på ett lättförståeligt sätt. Syftet med datavisualisering är att göra komplex data och information mer tillgänglig och överskådlig för användarna. Genom att presentera data på ett visuellt sätt är det lättare att upptäcka mönster, trender och avvikelser som annars kan vara svåra att upptäcka i tabeller eller text. Detta är oerhört viktigt i olika sorters beslutstaganden i en organisation, då förståelsen av relevant data kan hjälpa beslutfattarna att ta välinformerade beslut. För att leda organisationen i rätt riktning och höja dess värde kan alltså datavisualiseringar som tillgängliggör information vara av stor vikt. Datavisualisering kan också hjälpa till att identifiera problem, effektivisera processer och förklara resultat på ett mer övertygande sätt.

Vilka olika typer av datavisualisering finns det?

Det finns många olika typer av datavisualisering, och valet av typ beror på vilken typ av data som ska visualiseras och vilket syfte som eftersträvas.

Diagram och grafer är vanliga typer av datavisualisering som används för att visa förhållandet mellan olika variabler. Till exempel kan ett linjediagram användas för att visa hur en variabel har förändrats över tid, ett stapeldiagram kan användas för att jämföra flera variabler och ett pajdiagram kan visa den procentuella fördelningen över olika variabler.

Kartor är en annan vanlig typ av datavisualisering som används för att visa geografisk information. De kan användas för att visa allt från befolkningsdata, till klimatdata och ekonomisk data. Ett vanligt fall att använda en karta som visualisering är för att visa försäljning över olika länder eller områden. Kartan gör det lätt för användaren att snabbt få en överblick över hur försäljningen skiljer sig områdesvis tack vare till exempel olika stora bubblor, där större bubbla innebär exempelvis större försäljning.

Tabeller och matriser är grundläggande former av datavisualisering som används för att visa numerisk information i rader och kolumner. Tabeller och matriser kan vara användbara när man vill jämföra data för olika kategorier. Det går att forma dessa efter behag, välja endast de kolumner som är relevanta och filtrera innehållet så att det är lättare att fokusera på det som är viktigt. I matriser går det även att få en djupare dimension genom att lägga in nivåer i raderna. Det fungerar lite som mappsystemet i en dator, om man trycker upp en nivå, så går det att se en undernivå och så vidare.

En annan form av visualisering är KPIer som används till att visa ett mätbart värde och hur det förhåller sig till ett uppsatt mål. Detta underlättar uppföljning av olika nyckeltal och ger en indikation på om ytterligare åtgärder behöver tas för att lyckas nå målet.

Utöver dessa visualiseringar finns många fler så som till exempel mätare eller kort som visar endast ett viktigt mätetal. Det går också att anpassa visualiseringarna efter ändamålet och kombinera till exempel ett stapeldiagram med ett linjediagram för att lättare jämföra variabler som har en relation till varandra.

Vad finns det för fördelar med datavisualisering?

För det första kan datavisualisering hjälpa till att kommunicera komplex information och data på ett enkelt och begripligt sätt, vilket underlättar kommunikationen mellan olika yrkesgrupper.

För det andra går det att identifiera mönster och trender genom datavisualisering, mönster och trender som annars kan vara svåra att upptäcka. Detta kan leda till insikter som kan användas för att förbättra till exempel processer och beslut.

För det tredje underlättar det vid beslutsfattande. Detta beror på att man genom att visualisera data kan man få en bättre förståelse för problem och utmaningar, vilket då kan underlätta beslutsfattandet. Det blir tydligt vilka faktorer som påverkar olika resultat och vad som behöver förbättras.

Till sist går det att effektivisera processer genom att visualisera dataflöden och identifiera flaskhalsar eller ineffektiviteter. Detta kan leda till förbättringar som kan spara både tid och pengar.

E-guide: Lyckas med er Power BI implementation

Power BI är marknadens ledande analys- och visualiseringsverktyg från Microsoft. Kärnegenskaperna hos Power BI är dess förmåga till mobilitet, interaktivitet samt visualisering. Vid en implementering av Power BI finns det flera aspekter att begrunda. Beroende på hur er organisation vill använda verktyget inom verksamheten kan arbetssättet och därmed val av licensiering, arkitektur och riktlinjer variera. Vi har därför listat fem olika områden som kommer guida ert val. Det här vill du inte missa!

Vill du att din verksamhet ska bli mer datadriven?

Boka gärna in ett möte med oss där vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just din verksamhet att bli mer datadriven. Vi erbjuder bland annat möten, demos, behovsanalyser och startpaket.

Kontakta oss