HBV (Husbyggnadsvaror)

Modern BI-plattform i molnet

Om HBV

HBV är en inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och ägs av sina medlemsbolag. De genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med sina ramavtal som omsätter över 2 miljarder årligen har de storleken och kraften att påverka.

Utmaning

HBV hanterar en stor mängd transaktioner. När en kund gör ett avrop på ett ramavtal fakturerar leverantören HBV som i sin tur fakturerar kunden. Årligen strömmar över 600 000 fakturor genom systemet. I detta flöde återfinns data kring deras avrop om vad som köpts, av vem, till vilket pris etc. Deras befintliga lösning kunde enbart hämta aggregerad data på månadsbasis, behoven var att kunna hämta data oftare och mer detaljerat.


HBV såg ett behov av att samla data från alla de olika källsystemen i ett gemensamt datalager. Detta för att i nästa steg enklare kunna skapa gemensamma rapporter med data från de olika systemen.


Business Vision anlitades via en upphandling då HBV följer LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)


lösning

För att komma igång direkt har infrastrukturen sats helt upp i Azure. Integrationer till källsystem har utvecklats i Logic Apps och hantering av pipelines med Data Factory (v2). Datan lagras sedan i en Azure SQL för att sedan modelleras upp i Power BI.


Genom att bygga upp analysmodellen direkt i Power BI möjliggör en flexibel lösning där kunden själv kan underhålla och förädla all data.

Resultat

HBV har nu möjlighet att analysera miljontals transaktioner i genom faktureringsflödet, både på de inkommande och utgående fakturorna ända ner på artikelnivå. En förvaltningsfri lösning där alla bakomliggande jobb är schemalagda och dagsaktuell information.